Length Converter logo

Kilometers to Micrometers Converter

Please enter the kilometers (km) value to convert kilometers to micrometers.

1 km = 1000000000 µm

Micrometers to Kilometers Converter

How Many Micrometers in a Kilometer?

1 kilometer is equal to 1000 meters.
1 micrometer is equal to 1.0E-6 meters.
There are 1000000000 micrometers in a kilometer.


Conversion Factors for Micrometers and Kilometers

Unit Symbol Factor
Kilometers km 1 × 10 3 meter
Micrometers µm 1 × 10 -6 meter

Kilometer length unit is equal to 1000000000 micrometers.


How to Calculate Kilometers to Micrometers (km to µm)

We calculate the base unit equivalent of kilometers and micrometers with the factor of meter.

1 km = 1 × 103 m
1 µm = 1 × 10-6 m
1 µm = 1.0E-6 m

1 m = (1/1.0E-6) µm
1 m = 1000000 µm

1 km = 1 × 103 × 1000000 µm
1 km = 1000000000 µm

Related Converters

List all Kilometers Conversions »

Kilometers to Micrometers Conversion Table

Kilometers Micrometers
1 km1000000000 µm
2 km2000000000 µm
3 km3000000000 µm
4 km4000000000 µm
5 km5000000000 µm
6 km6000000000 µm
7 km7000000000 µm
8 km8000000000 µm
9 km9000000000 µm
10 km10000000000 µm
11 km11000000000 µm
12 km12000000000 µm
13 km13000000000 µm
14 km14000000000 µm
15 km15000000000 µm
16 km16000000000 µm
17 km17000000000 µm
18 km18000000000 µm
19 km19000000000 µm
20 km20000000000 µm

Abbreviations


Link to kilometers to micrometers converter

Kilometers to Micrometers Converter